Rodo

PODSTAWA PRAWNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Agnieszka Mysiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nieruchomości Tectum Agnieszka Mysiak, NIP 766 189 73 50, informuje, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ww. przedsiębiorcę.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Nieruchomości Tectum Agnieszka Mysiak z siedzibą w 62-100 Wągrowcu, przy ul. Lipowej 39A/5. NIP: 7661897350, REGON: 387374947

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

mailowo: biuro@tectum-nieruchomosci.pl ,

telefonicznie: tel. (+48) 794 072 200

pisemnie: NIERUCHOMOŚCI TECTUM Agnieszka Mysiak, ul. Lipowa 39A/5, 62-100 Wągrowiec.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

1. Zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

2. Marketingu bezpośredniego usług, w tym prowadzeniu analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu, zwłaszcza pod kątem usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego,

3. Badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,

4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

5. Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)


PRAWA KLIENTA W RAMACH RODO

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do:

- swoich danych osobowych,

-prawo do ich sprostowania,

- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przeniesienia danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- prawo do cofnięcia zgody,

- prawo do zapomnienia.

Nasi klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres: biuro@nieruchomosci-tectum.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika oraz wniesienia skargi do: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa między innymi: urzędy państwowe, kancelarie notarialne, kancelarie komornicze, a także notariusze oraz inne biura nieruchomości na zasadach współpracy między biurami.


CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony będzie od:

1. Wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia,

2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3. Marketingu bezpośredniego usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4. Badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5. Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.Pragniemy zapewnić, że Nieruchomości Tectum dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.


Dziękujemy za zaufanie.